Projekty

„Akademia Przedszkolaka” – projekt realizowany przez miasto Bydgoszcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT.
Dokumenty: