Ubezpieczenie

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży

 

Odpowiadamy za  następstwa:

• nieszczęśliwego wypadku,

• zawału serca,

• krwotoku śródczaszkowego,

• obrażeń ciała, których zaistnienie zostało spowodowaneatakiem epilepsji albo omdleniem  o nieustalonejprzyczynie,

oraz:

• śmierć ubezpieczonego spowodowana sepsą,

• śmierć przedstawiciela ustawowego lub osoby, którama na utrzymaniu ucznia lub studenta, spowodowananieszczęśliwym wypadkiem.

 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom wobec naszej

oferty, rozszerzyliśmy przedmiot ubezpieczenia o:

• zdiagnozowanie sepsy – jednorazowe świadczenie w wys. 1000 zł

• śmierć ubezpieczonego na terenie placówki szkolnej – ODSZKODOWANIE dodatkowe do wysokości sumy ubezpieczenia (np. suma ubezpieczenia 5000 zł odszkodowanie x 2 czyli           10 000 zł)

Ochroną objęte są zdarzenia, którym ubezpieczony uległ bezwzględu na to, gdzie w danym momencie przebywał(w krajuczy za granicą) i o której godzinie doszło do wypadku(ochrona 24h na dobę), np. w czasie nauki/prowadzeniazajęć, w drodze do lub ze szkoły, a także w czasie różnychzajęć pozalekcyjnych, w tym także podczas uprawianiasportu (wyczynowo i rekreacyjnie), oraz w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie obejmuje również wypadki powstałe podczaskolonii, obozów i zielonych szkół, działa również podczasferii, wakacji i dni świątecznych

 

 Z  UWAGI NA NAJWIĘKSZY ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI, PROPONUJEMY WARIANT II

 

W RAMACH ZAPŁACONEJ SKŁADKI ODPOWIADAMY RÓWNIEŻ ZA:

 

Koszty nabyciaprzedmiotówortopedycznych i środkówpomocniczych oraz kosztyodbudowy stomatologicznejzębów stałych

zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środkówpomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębówstałych, poniesionych na terytorium RP i za granicądo 25% sumyubezpieczenia(do 200 zł za każdy ząb)

 

Koszty przeszkoleniazawodowego osóbniepełnosprawnych

zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych,poniesionych na terytorium RP

do 25% sumyubezpieczenia

 

Oparzenia lub odmrożenia – w zależności od stopnia od 1,5% do 30%

 

Wstrząśnienialub podejrzeniawstrząśnienia mózgu

• 2 dni hospitalizacji 1% sumy ubezpieczenia

• 3 dni hospitalizacji 2% sumy ubezpieczenia

• 4 dni hospitalizacji 3% sumy ubezpieczenia

 

Pogryzienia, pokąsania,ukąszenia (wymagającehospitalizacji)

• pogryzienia przez psa

• pokąsania przez inne zwierzęta

• ukąszenia przez owady

10% sumy ubezpieczenia

 

 

 

Brak trwałego uszczerbkuna zdrowiu

• zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenieprądem, piorunem, które to stany wymagały hospitalizacji 5% sumy ubezpieczenia

• następstwo urazów ciała z jednego nieszczęśliwego wypadkulub zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, które wymagałointerwencji lekarskiej w placówce medycznej, połączonej z dalszymleczeniem i wymagającej co najmniej 1 wizyty kontrolnej, a niezostało umieszczone w tabelach, lub niedające się zakwalifikowaćdo definicji poważnego uszkodzenia ciała (nie dotyczy interwencji

stomatologicznej)

1,5% sumy ubezpieczenia

 

Świadczenia typu assistance (na terytorium RP ) w ramach składki podstawowej

 

Bogaty zakres świadczeń typu assistance jest stałym elementem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadkówbez względu na wybór zakresu oraz wysokości sumy ubezpieczenia i nie wymaga dopłaty dodatkowej składki.

 

Pomoc medyczna

• wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego

• wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej

• transport medyczny

• wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego

• transport medyczny

łączna kwota 2 000 zł nakażdy nieszczęśliwy wypadek

 

Pomoc rehabilitacyjnai pielęgnacyjna

• organizacja procesu rehabilitacji do 500 zł na każdy wypadek

• dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego

• dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza do 300 zł na każdy wypadek

• domowa opieka pielęgniarska po hospitalizacji powyżej 2 dni do 1 000 zł na każdywypadek

 

Pomoc psychologa do 1 500 zł na każdywypadek dla każdej osobyuprawnionej do skorzystania

z tej pomocy

 

Lekcje prywatne

dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkółponadgimnazjalnych (z wyłączeniem uczniów szkół policealnych)

– jeżeli na skutek zaistnienia nieszczęśliwego wypadku uczeń niemoże uczęszczać do szkoły dłużej niż 10 dni od dnia wypadku PZU SAorganizuje i pokrywa koszty indywidualnych korepetycji z wybranych

przedmiotów (maksymalnie 2) wchodzących w zakres programunauczania szkoły

do 400 zł na każdynieszczęśliwy wypadek

 

Zwrot kosztów leczenia – za opłatą dodatkowej składki

poniesionych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniemobjętym ochroną na terytorium kraju i za granicą w ramach kosztówleczenia odpowiedzialność za koszty rehabilitacji poniesione w okresie6 miesięcy od dnia nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętegoochronądo wysokości  30% sumyubezpieczenia

 

Jednorazowe świadczenia

• w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowanego nowotworemzłośliwym

• w przypadku zgonu dziecka, ucznia lub studenta w wieku do 25 latz powodu wrodzonej wady serca

• w przypadku amputacji kończyny lub części kończyny spowodowanej nowotworem złośliwym           u dziecka, ucznia lub studenta do 25 roku życiaw wysokości 1 000 zł(na każde świadczenie)

Śmierć przedstawicielaustawowego lub osoby, którama na utrzymaniu ucznialub studenta - śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku w wysokości 1 000 zł